Metodologia GBR i proces współpracy z Klientem

Założenia merytoryczne projektów GBR

Budowa efektywnego zespołu skoncentrowanego na realizacji założeń strategicznych firmy to przedsięwzięcie wymagające zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i działania a także przełamania negatywnych nastawień i otwartości na nowe doświadczenia. To konieczność rozwijania kompetencji zawodowych pracowników i umiejętność pełnego wykorzystania ich potencjału zawodowego.

Z doświadczeń z pracy z naszymi Klientami wynika, że szanse na sukces mają te organizacje, które w sposób kompleksowy podchodzą do zagadnienia rozwoju pracowników, uwzględniając w planowanych projektach wszystkie obszary związane z kompetencjami zawodowymi i osadzając podejmowane działania w szerszym kontekście organizacyjnym. Dlatego wdrażając projekty rozwojowe dla organizacji kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów.

Szczególnie istotny jest element odpowiedniej postawy pracowników, bo w znacznej mierze to właśnie postawa jest odpowiedzialna za poziom zaangażowania pracownika, jego motywację do pracy, chęć doskonalenia się i wytrwałość w dążeniu do celu.

Kluczowe czynniki sukcesu projektów rozwojowych dla organizacji

Naszym zdaniem o sukcesie projektów rozwojowych przesądzają następujące czynniki:

  • Gotowość pracowników do wzięcia udziału w procesie rozwojowym, zrozumienie i akceptacja potrzeby zmian, oraz otwartość na nowe doświadczenia
  • Wgląd we własne umiejętności, czyli świadomość tego, co należy rozwijać
  • Motywacja wypływająca z wiedzy, dlaczego warto się rozwijać i z przekonania, że rozwój jest możliwy
  • Wiedza i umiejętności zaprezentowane w sposób najbardziej sprzyjający uczeniu się i osadzone w realiach praktyki zawodowej
  • Praktyka, czyli okazja, by wdrażać nowe umiejętności i rozwiązania w środowisku pracy
  • Odpowiedzialność za własny rozwój wynikająca z dużej samoświadomości oraz poczucia wpływu na rezultaty własnych działań
  • Weryfikacja, czyli stałe monitorowanie rozwoju i otrzymywanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników

Wszystkie wyżej wymienione czynniki uwzględniamy planując i wdrażając projekty dla naszych Klientów.