GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Studium przypadku 2

Doskonalenie efektywności menedżerskiej - case study

Firma
Duża polska instytucja finansowa

Sytuacja
Instytucja finansowa posiada z rozbudowaną strukturę oddziałów na terenie całego kraju. Zarządzają nimi Dyrektorzy Filii, którzy pracują w tej firmie od kilku do kilkunastu lat. Mają olbrzymie doświadczenie zawodowe i wiedzę branżową. Posiadają silne poczucie identyfikacji z firmą z jednoczesnym poczuciem braku wpływu na jej kształt. Sygnalizują swoje niezadowolenie z faktu, że nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji strategicznych. Dyrektorzy Filii pomimo swojego doświadczenia, posiadają nieusystematyzowaną wiedzę z zakresu zarządzania, ich umiejętności w dużym stopniu bazują na intuicji. Jednocześnie dysponują niewykorzystanym potencjałem i gotowością do rozwoju.

Działania GBR
Propozycja Konsultantów GBR dotyczy przeprowadzenia kompleksowego projektu rozwojowego, składającego się z trzech głównych etapów:

  1. Audyt kompetencji menedżerskich
    Analiza jakościowa (grupy fokusowe) i analiza ilościowa (audyty w miejscu pracy) przeprowadzone na tym etapie mają dostarczyć informacji na temat obszarów rozwojowych Dyrektorów Filii, ich autodiagnozy w zakresie ważności poszczególnych obszarów rozwojowych, a także wymogów dyktowanych przez wyzwania rynkowe.
  2. Cykl szkoleń menedżerskich
    Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia związane z efektywnością biznesową (planowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji zadań), menedżerską (budowanie zespołu, motywowanie, wprowadzanie zmian) i osobistą (komunikowanie się, zarządzanie konfliktem). W związku z tym każdy Dyrektor Filii jest uczestnikiem cyklu szkoleniowego, uwzględniającego wszystkie zdefiniowane na etapie diagnostycznym obszary rozwojowe.
  3. Indywidualne sesje coachingowe
    Na tym etapie każdy Dyrektor Filii wspólnie z coachem tworzy własny, zindywidualizowany program rozwojowy realizowany następnie podczas czterech sesji coachingowych. Dodatkowo działania coachingowe są dopasowane do aktualnych bądź planowanych działań Dyrektora Filii w zakresie zarządzania zespołem, dzięki czemu case'y omawiane podczas sesji coachingowych odpowiadają realnej rzeczywistości i odnoszą się do aktualnych potrzeb Dyrektora.

 

Rezultaty
Rezultatem projektu rozwojowego jest głównie podniesienie samoświadomości Dyrektorów Filii w zakresie ich silnych stron i obszarów do dalszego rozwoju. Dzięki temu z jednej strony Dyrektorzy w większym stopniu wykorzystują swój potencjał w obszarze zarządzania zespołem, z drugiej zaś w sposób bardziej ugruntowany i usystematyzowany podchodzą do swojego rozwoju. Ponadto działania rozwojowe adresowane do Dyrektorów przyczyniły się też do zwiększenia efektywności zespołów, wzrostu satysfakcji z pracy pracowników filii i znacznego zmniejszenia wskaźnika fluktuacji.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved