GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

EFS

Realizacja Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które były wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodziły głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosił prawie 11,5 mld euro. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL będzie służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.: instytucje rynku, instytucje promocji i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, instytucje otocznia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty. Jednostki składające wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają szansę otrzymać bezzwrotną pomoc finansową na realizację całego planowanego przedsięwzięcia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie realizowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Priorytety PO KL

Centralne:
I - Zatrudnienia i integracja społeczna
II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III - Wysoka jakość systemu oświaty
IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
V - Dobre rządzenie

Regionalne:
VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII - Promocja integracji społecznej
VIII - Regionalne kadry gospodarki
IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronach:
http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx
http://www.parp.gov.pl/index/index/496

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane realizacją projektów w ramach Priorytetu II i Priorytetu VIII.

Nasz oferta obejmuje:

  • przygotowanie kompletnych dokumentów aplikacyjnych
  • współpracę przy realizacji projektu (w tym realizację działań rozwojowych, obsługę logistyczną i administracyjną, sprawozdawczość oraz pomoc przy rozliczaniu projektu zgodnie z zasadami nałożonymi przez PARP)
  • ewaluację projektu

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail gbr@gbr.pl

Nasze doświadczenia:

”Kompetencje pracowników źródłem konkurencyjności przedsiębiorstwa – program dla Agros Nova”
Wartość projektu: 1 150 000 zł.
Ilość uczestników szkoleń: 471

„Cykl rozwojowy dla pracowników GRUPY SAP-PROJEKT”
Wartość projektu: 207 504 zł.
Ilość uczestników szkoleń: 168

Oba projekty zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL)
Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie: 2.3 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Poddziałanie: Schemat a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved