GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Assessment/Development Center

Assessment/Development Centre to metody oceny kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników należące do grupy metod najbardziej trafnych i rzetelnych. Pozwalają organizacji ocenić aktualny poziom wiedzy i umiejętności pracowników, a samym pracownikom poznać swoje mocne i słabe strony w obszarach kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy.


Przebieg

  1. Ustalenie wraz z Klientem celu badania.
  2. Dobranie najbardziej odpowiednich metod i narzędzi badawczych do określonych w pierwszym etapie celów badania (wybór i stworzenie zadań). Dużą uwagę przykładamy do takiego zaprojektowania ćwiczeń, aby jak najwierniej odzwierciedlały specyfikę pracy uczestników, a tym samym stwarzały możliwość diagnozy tych kompetencji, które są kluczowe dla efektywnego działania w danym środowisku zawodowym. (W ramach AC/DC na życzenie Klienta, wykorzystujemy testy psychologiczne)
  3. Przeprowadzenie sesji AC/DC. Podczas sesji konsultanci GBR obserwują i analizują zachowania uczestników przejawiane w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Poziom wykonania zadań stanowi podstawę do formułowania wniosków dotyczących praktycznych umiejętności zawodowych pracowników w badanych zakresach, posiadanego potencjału zawodowego i kierunków dalszego rozwoju. Ocena kompetencji jest formułowana na podstawie ściśle zdefiniowanych kryteriów, na skali ilościowej i jakościowej. 
  4. Opracowanie wyników. Wyniki oceny są prezentowane w postaci pisemnych raportów indywidualnych i grupowych.
  5. Indywidualne sesje feedbackowe z konsultantem i /lub przełożonym. Sesje takie służą zrozumieniu  informacji zawartych w raporcie oraz przeanalizowaniu otrzymanych rekomendacji  i wskazówek rozwojowych.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved