GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Rozwiązania dla działów HR

Wdrażanie systemów zarządzania kompetencjami

System zarządzania kompetencjami umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim każdej organizacji. Dzięki precyzyjnemu sformułowaniu wymagań kompetencyjnych w odniesieniu do stanowisk, struktur i funkcji organizacyjnych możliwe jest trafne ocenienie potencjału pracowników i ich przydatności dla realizacji celów firmy.  Istnienie jasnych i spójnych kryteriów oceny przekłada się na większą efektywność procesów kadrowych związanych z rekrutacją wewnętrzną i zewnętrzną, oceną pracowników, planowaniem ich rozwoju i budowaniem systemów motywacyjnych. Modele kompetencji określają także oczekiwania dotyczące wiedzy, postaw i umiejętności niezbędnych do realizacji celów firmy oraz definiują kryteria ich oceny. Dzięki temu, że oczekiwania te znane są wszystkim pracownikom, począwszy od specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, przez menedżerów wszystkich szczebli, a skończywszy na pracownikach najniższego szczebla, system zarządzania kompetencjami jest bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi i zwiększaniu efektywności organizacji.

Przebieg

 1. Doprecyzowanie założeń dotyczących sposobu definiowania kompetencji oraz kryteriów oceny adekwatnych do wymogów i celów organizacji Klienta.
 2. Modelowanie ( proponujemy trzy opcje przeprowadzenia procesu):
  1. Modele kompetencji są tworzone przez zespół konsultantów GBR na podstawie badania organizacji oraz poznania wymagań stawianych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach objętych procesem modelowania.
  2. Modele kompetencji są tworzone przez wewnętrzne zespoły robocze złożone z wybranych pracowników organizacji Klienta. Na tym etapie konsultanci GBR dostarczają członkom zespołów roboczych niezbędnej wiedzy z zakresu tworzenia modeli kompetencji. Możliwe jest też wsparcie, w postaci ukierunkowania i monitorowania przebiegu całego procesu.
  3. Modele kompetencji są tworzone wspólnie przez zespół konsultantów GBR oraz zespół projektowy złożony z wybranych pracowników organizacji Klienta. GBR na podstawie badania organizacji oraz poznania wymagań stawianych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach objętych procesem modelowania przedstawia ogólne propozycje kompetencji i opisów zachowań. Następnie opisy te są uszczegóławiane w trakcie sesji konsultacyjnych z zespołami projektowymi organizacji Klienta.
 3. Wdrożenie - dostarczenie narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystywanie stworzonych modeli w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz pomoc we wdrożeniu procesu zarządzania kompetencjami w postaci konsultacji i szkoleń dla osób odpowiedzialnych za jego realizację w organizacji Klienta.

W ramach aplikacji modeli do organizacyjnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi oferujemy stworzenie narzędzi umożliwiających wykorzystanie modeli w następujących procesach:

 • ­Rekrutacji i selekcji pracowników
 • Projektowaniu i wdrażaniu systemu ocen okresowych
 • Opracowywaniu systemów motywacyjnych
 • Wdrażaniu programów rozwoju talentów
 • Planowaniu ścieżek karier
 • Opracowywaniu polityki szkoleniowej

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved