GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Kultura organizacji

Kultura organizacji to zjawisko, które ma niezwykle silny wpływ na funkcjonowanie i efektywność przedsiębiorstw. Jak pokazują liczne badania, to co wyróżnia firmy odnoszące sukcesy rynkowe, to spójna i wyrazista kultura organizacji. Taka kultura określa zasady funkcjonowania organizacji i pomaga eliminować niepewność, zapewniając wszystkim jeden system interpretacji. Tworzy wewnętrzny porządek poprzez jasne określenie, czego się od ludzi oczekuje. Gwarantuje ciągłość polegającą na tym, że kolejne pokolenia członków organizacji wyznają te same podstawowe wartości i stosują te same zasady, buduje grupową tożsamość  i wspólne zaangażowanie, wytwarzając więzi oraz ułatwia stworzenie wizji przyszłości. W tym kontekście kształtowanie silnej i spójnej kultury organizacyjnej oraz wyeliminowanie rozbieżności wśród pracowników w zakresie rozumienia i akceptacji wartości firmowych wydaje się zadaniem bardzo istotnym.

Kwestia kultury organizacyjnej nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji zmian rynkowych, fuzji i przejęć. Uważa się nawet, że kultura organizacyjna zajmuje czołowe miejsce na liście głównych problemów w procesie integracji firm. Niestety ciągle jeszcze jest to czynnik niedoceniany i pomijany w trakcie planowania procesu zmian organizacyjnych. Wynika to często z braku świadomości wpływu, jaki ma kultura na zachowania pracowników i skupieniu się na działaniach, które w sposób bezpośredni są kojarzone ze zmianą, takich jak restrukturyzacja procesów, redukcja zatrudnienia, czy zarządzanie jakością.

Towarzysząc naszym Klientom w procesie zmian rekomendujemy włącznie kultury organizacji do obszaru planowanych działań. Proponujemy wsparcie konsultacyjne na etapie badania kultury, planowania zmiany oraz jej wdrażania bądź umacniania.

 

Metodologia badań kultury organizacyjnej GBR

Metodologia GB Resources Polska opiera się na sprawdzonych narzędziach  diagnostycznych: ilościowych i jakościowych. Do opisu kultury wykorzystujemy mi.in. typologię opartą na modelu wartości konkurujących (Competing Values Framework) Camerona i Quinna (2006), a to ze względu na jego dużą przydatność w procesie zmian organizacyjnych oraz wysoką trafność diagnostyczną. Kładzie on nacisk na zdefiniowanie warunków, jakie muszą być spełnione, aby poprzez promowanie określonego typu kultury organizacja stała się bardziej efektywna. Oprócz badań ilościowych, które pozwalają zdiagnozować stan aktualny, czyli postawy, opinie i deklarowane wartości pracowników, przeprowadzamy także badania jakościowe, dostarczające informacji na temat mechanizmów kształtujących kulturę organizacji i nieformalnych, osobistych systemów wartości jej pracowników.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved